ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญใจ ทองลือ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :70/8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0817181357
Email :Kwanjai001@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล